Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej:
www.parafiabalin.jaw.pl/strona


PARAFIA PW. CHRYSTUSA KRÓLA W BALINIE  zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:
PARAFIA PW. CHRYSTUSA KRÓLA W BALINIE
Balin, ul. Chrzanowska 11
32‑500 Chrzanów
tel. +48 32 613 17 97


Data publikacji strony internetowej www.parafiabalin.jaw.pl/strona: 18.11.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .22.01.2019 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych
  • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
  • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie
  • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem
  • możliwość wybrania stylu w odcieniach szarości
  • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB
  • możliwość podkreślenia linków

     
Data sporządzenia deklaracji: 05.02.2021.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Procedura wnioskowo – skargowa:
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl